Lokalafdelingen

Når du bliver medlem af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) bliver du automatisk medlem af den lokalafdeling din bostadskommune hører under.
Og hvis du ikke er medlem, kan du indmelde dig via denne side på DOF’s hjemmeside.


Et medlemskab af DOF København giver mange muligheder for at dyrke sin interesse for fugle.

Læs DOF’s publikationer
som du får tilsendt med posten eller adgang til at læse på internettet. Bladet Fugle & Natur får alle medlemmer tilsendt med posten 4 gange om året. Det indeholder forskellige artikler om fugle og fuglebeskyttelse. Som kernemedlem kan man desuden få tilsendt Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, hvori artiklerne er af mere videnskabelig karakter samt årbogen Fugleåret, der indeholder et væld af artikler om fuglene i Danmark.

Tag med på ture
Lokalafdelingerne over hele landet arrangerer ture for medlemmerne og som medlem af DOF kan man deltage i alle ture uanset hvilken lokalafdeling, man er tilknyttet. De ture, der arrangeres i DOF Københavns regi arrangeres af DOF Travel (vores turudvalg), Køgegruppen, Roskildegruppen og Seniorudvalget. Læs mere og se de mange lokale ture, der er på programmet lige nu via DOF Københavns hjemmeside eller på DOF Travels hjemmeside
Der er flere fordele ved at deltage på turene. Man lærer nye lokaliteter at kende, som man måske ikke selv ville have besøgt, turlederne (og andre deltagere) fortæller gerne om fuglenes kendetegn, levevis m.m. og som sidegevinst er der mulighed for at lære andre mennesker at kende, som man kan dele sin interesse med.

Deltag på kurser og foredrag
Ligesom lokalafdelingerne arrangerer ture over hele landet, arrangerer de også kurser og foredrag om et bredt spekter af emner.Se efter kurser og foredrag samme steder, som du ser efter ture.

Grupper under lokalafdelingen
Bemærk også, at der under lokalafdelingen findes grupper, som ligeledes tilbyder ture, kurser og foredrag. Det drejer sig om Køgegruppen, Roskildegruppen samt Seniorerne. Dem kan du læse mere om via menuen til venstre under LOKALAFDELINGEN.

Hjælp med at bidrage til vores viden om fuglene i Danmark.
Det er fuldt ud tilstrækkeligt at ”nøjes” med at gøre brug af de mange tilbud, et medlemskab af DOF / DOF København tilbyder. En væsentlig del af de aktiviteter, der foregår i DOF / DOF København, er baseret på frivillige medlemmers indsats, og hvis du har lyst til at være med, er der flere muligheder, alt efter hvor mange ressourcer, du har tid og lyst til at bruge på sagen.

DOFbasen
Måske hører du til dem, der noterer hvilke fugle, du ser, når du er på tur. Noterne om, hvilke fugle, du har set og noteret hvor og hvornår, kan senere komme dig selv og andre til gode, hvis observationerne rapporteres til DOFbasen. DOFbasen er en database, hvori man kan registrere sine observationer af fugle på et stort antal lokaliteter, der tilsammen dækker hele landet. Alle kan søge og lave opslag i DOFbasen og fx få ideer til, hvad der sker hvor lige nu, hvis man vil finde et mål for sin fugletur. Alle kan også rapportere sine observationer til DOFbasen, det kræver bare, at man tilmelder sig som bruger og begynder at indtaste. Når man gør det, kan man altid vende tilbage og finde sine egne observationer. Andre kan også læse dem og fx kan medarbejderne i DOF lave udtræk og bearbejde dataene for at skrive en artikel om et emne eller en fugleart i DOF’s publikationer. I bladet Fugle & Natur kan du næsten altid finde en artikel baseret på viden fra DOFbasen.
Hvis du vil mere end ”bare” rapportere dine observationer i DOFbasen, er der også mulighed for det. Man kan rapportere ynglefugle og lave særlige indtastninger om vurdering af fx antal ynglende løvsangere på en lokalitet, man har besøgt flere gange i ynglesæsonen. 

Bliv punkttæller
Punkttællingsprojektet har eksisteret i DOF i mange år. Formålet er at lave systematiske tællinger af vore almindelige fugle. Fugletællingerne i DOF’s punkttællingsprogram er en af de DOF-aktiviteter, der har vundet størst anvendelse i naturforvaltningen, de er anerkendt som et vigtigt redskab i naturovervågningen og en meget stor del af den viden, vi har om vore almindelige fugle, stammer fra de punkttællinger, foreningens medlemmer har lavet gennem årene. De fleste med et rimeligt kendskab til vore almindelige fugle kan bidrage med viden til projektet ved at lave en tælling 1 til 2 gange om året. Læs mere om punkttællingsprojektet via dette link til DOF’s hjemmeside.

Bliv caretaker for et af vore væsentlige fugleområder
I 2003 søsatte DOF sit hidtil mest ambitiøse overvågningsprojekt, der omfattede landets 200 vigtigste fuglelokaliteter, heriblandt de 129 lokaliteter, som er af international betydning for fuglelivet. Projektet blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer og kaldes Caretakerprojektet, fordi det simpelthen handler om at tage sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.
Projektet lukkede i 2013, men flere grupper har valgt at fortsætte deres arbejde, og hvis du har lyst, er det muligt at være med i et af disse fællesskaber. De projekter, der fortsætter i DOF København finder du via menuen til venstre (PROJEKTER / CARETAKERPROJEKTET), og hvis du vil være med, kan du kontakte bestyrelsen, som kan formidle kontakten eller svare på evt. spørgsmål, du må have, inden du melder dig.

Naturpolitisk udvalg
Hvis du interesserer dig for politiske forhold vedr. fuglesagen, er der mulighed for at være med i lokalafdelingens Naturpolitiske Udvalg og i nogle af de råd og grupper, hvor DOF er repræsenteret.

Naturpolitisk Udvalgs arbejde består fortrinsvis i at behandle naturforvaltnings-, frednings- og planlægningssager fra kommunerne. Målet er at have en repræsentant for hver af lokalafdelingens kommuner. Du kan læse mere om udvalget via menuen til venstre. Vælg LOKALAFDELINGEN / NATURPOLITIK.

Repræsentant for DOF i kommunernes grønne råd m.m. 
DOF er repræsenteret i Grønne Råd i flere kommuner og i Statsskovsdistriktets brugerråd. Repræsentanterne i disse råd er ofte – men ikke nødvendigvis – medlemmer af Naturpolitisk Udvalg eller caretakere fra vore caretakergrupper. Hvis du er interesseret i at være med i nogle af disse råd, kan du kontakte bestyrelsen og drøfte mulighederne.

Medlem af DOF Københavns bestyrelse
DOF Københavns bestyrelse har ret til 9 medlemmer og et antal suppleanter. I de senere år har der været 1 – 2 vakante pladser i bestyrelsen, og der er altid brug for frivillige, som vil give en hånd med. Hvis du derfor er bare en lille smule interesseret i bestyrelsesarbejde, må du meget gerne kontakte os. Du behøver ikke at være med i bestyrelsen, vi kan sagtens finde noget, du kan hjælpe med alligevel.

Repræsentantskabet
er DOF’s øverste myndighed. DOF København har 14 af de 60 pladser i repræsentantskabet, der mødes hen over en weekend 2 gange om året. Repræsentanterne vælges for en toårig periode på lokalafdelingens generalforsamling i ulige år. Du kan læse referaterne fra de halvårlige repræsentantskabsmøder via dette link på DOF’s hjemmeside, og via menuen til venstre (LOKALAFDELINGEN / REPRÆSENTANTSKABET) kan du se, hvem der i øjeblikket repræsenterer DOF København i repræsentantskabet. Hvis du ønsker at stille op til valget til repræsentantskabet, kan du kontakte bestyrelsen senest i løbet af februar i ulige år, og hvis du har spørgsmål, kan du kontakte bestyrelsen når som helst.

Andre frivillige opgaver
Foruden ovennævnte muligheder for at engagere sig i frivilligt arbejde i DOF København er der altid brug for en hjælpende hånd og hvis du tilbyder dig, skal vi nok tage godt imod dig.

Med venlig hilsen

DOF Københavns bestyrelse